The Old Blog Archive (Traditional Chinese), 2004-2009

白話字 (POJ) 與台羅 (TL) 的互轉規則

台灣閩南語羅馬字(Tâi-ûan Lô-má-jī)簡稱TL,是從POJ修改過來的拼音系統。按照以下幾條規則,就可以將 POJ 轉為 TL:

  1. 將 o͘ (o + U+0358) 轉為 oo
  2. ch 變為 ts
  3. chh 變為 tsh
  4. 所有的 oe 變為 ue
  5. 所有的 oa 變為 ua
  6. 所有結尾的 ek 變成 ik
  7. 所有的 eng 變成 ing
  8. ⁿ 寫成 nn

將以上規則逆過來 apply,就變成了 TL 轉 POJ 的規則。

舉下例說明(下例正好用到上述除了改寫 ⁿ 以外的各規則),以下是 POJ:

Ká-sú góa chiong góa só· ū ê, the̍h chhut-lâi kiù-chè lâng, sīm-chì hi-seng góa ê seng-khu lâi hō· lâng sio, tān-sī nā bô jîn-ài, chiah-ê tāi-chì tùi góa chôan-jiân bô lī-ek.

(假使我將我所有ê,the̍h出來救濟人,甚至犧牲我ê身軀來hō·人燒, 但是若無仁愛,chiah-ê代誌對我全然無利益。)

以下是 TL:

Ká-sú guá tsiong guá sóo ū ê, the̍h tshut-lâi kiù-tsè lâng, sīm-tsì hi-sing guá ê sing-khu lâi hōo lâng sio, tān-sī nā bô jîn-ài, tsiah-ê tāi-tsì tuì guá tsuân-jiân bô lī-ik.

Comments are closed.