The Old Blog Archive (Traditional Chinese), 2004-2009

因為厝起在石磐頂

Sui-jiân tōa-hō· phoah, tōa-chúi chhiong, tōa-hong sàu hit keng chhù, chhù iā bē tó-khì, in-ūi hit keng chhù khí tī chio̍h-pôaⁿ téng

雖然大雨潑(phoah),大水沖,大風掃hit間厝,厝也bē倒去,因為hit間厝起tī石盤頂

Má-Thài 7:25

家人在淡水淡江中學拍的照片,旁邊即是馬偕博士(George Leslie Mackay, 1844-1901)和其親人的墓地。在淡江中學校史室內讀到馬偕用POJ寫成的課本和來台筆記,而校舍建築古雅但堅強。於是找著了「厝起在石磐頂」的典出,低徊良久。

4 Responses to “因為厝起在石磐頂”

 1. on 11 Dec 2006 at 10:02whiteg

  想到小時候學過的歌「蓋房子」

  那聰明的人把房子蓋起來
  那聰明的人把房子蓋起來
  那聰明的人把房子蓋起來
  蓋在堅固盤石上
  雨水下降 河水上漲,雨水下降 河水上漲
  雨水下降 河水上漲,房子不會倒下來。

  (一google纔發現原來還有下半段)

  那愚笨的人把房子蓋起來
  那愚笨的人把房子蓋起來
  那愚笨的人把房子蓋起來
  蓋在鬆鬆沙土上
  雨水下降 河水上漲,雨水下降 河水上漲
  雨水下降 河水上漲,房子就要倒下來。

 2. on 11 Dec 2006 at 23:16reca

  我好像也會唱耶

 3. on 21 Dec 2006 at 06:20罐頭魚

  這是哪首阿…..:D

 4. [...] 我分別在 Windows 與 Mac OS X 上安裝了這套軟體。很清爽的介面。因為 Lukhnos 的體會與感觸〈因為厝起tī石盤頂〉,這個計畫的 code name 叫做「石磐」。 Sui-jiân tōa-hō· phoah, tōa-chúi chhiong, tōa-hong sàu hit keng chhù, chhù iā bē tó-khì, in-ūi hit keng chhù khí tī chio̍h-pôaⁿ téng [...]